Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam™

Thư sấm từ Hiệu Trưởng

Trường tạm thời đóng cửa để nâng cấp và bảo trì. Hi vọng sáng mai sẽ mở cửa trở lại bình thường.
Xin lỗi các trò về sự bất tiện.

Hiệu trưởng.